Hozzátartozó, orvos, rendőr.

Ha a hozzátartozó a helyszínen tartózkodik, akkor ő, egyéb esetben az intézkedést végző.

Rendkívüli és természetes haláleset bekövetkeztekor, az ügyeletes orvosrendőr, nem utasíthatja, befolyásolhatja a hozzátartozókat a temetkezési szolgáltató választásban,az elhunyt temetését, szállítását illetően. Ha ezt teszi, törvényt sért! (1999.éviXLIII.Törv)

Az azt elrendelő hatóságot.

Rendkívüli haláleset esetén, ha az orvos vagy rendőr elrendeli a patológiára történő beszállítást, azt a szolgáltatónak a kórház, illetve az azt elrendelő hatóság téríti meg. (43/1999.34§) Ilyen esetben nem hárítható tovább a hozzátartozókra, a beszállítás költsége.

Nem.

A temetési szolgáltatást nem köteles attól igényelni, aki az elhunyt elszállítását végezte. A jogosan felmerülő költségek rendezése után, (szállítás, öltöztetés, hűtés) jogában áll más szolgáltatóval végeztetni a temetési szertartást.

A boncolásra és a halottakkal kapcsolatos egyéb teendőkre vonatkozó jogszabályokat az 1997. évi CLIV. egészségügyről szóló törvény tartalmazza. Az általános szabály az, hogy az elhunyt személyt – függetlenül attól, hogy fekvőbeteg-gyógyintézetben vagy azon kívül hunyt el kórbonctani vizsgálat alá kell vetni, ha a következő állítások bármelyike is fennáll:

– a halál oka klinikai vizsgálatokkal nem volt megállapítható,
– perinatális (születés időszaka körüli) halál történtekor,
– az elhunyt szervátültetés donora vagy recipiense volt,
– az elhunyt foglalkozási eredetű megbetegedésben szenvedett, és annak gyanúja merült föl, hogy a halál oka ezzel – van összefüggésben,
– az elhunyt szervezetében újra felhasználható, nagy értékű műszer vagy eszköz található és az nem képezi az elhunyt tulajdonát kivéve, ha a műszer vagy eszköz jellege nem kívánja meg az elhunyt kórbonctani vizsgálatát,
-az elhunyt még életében vagy a halált követően a hozzátartozó írásban kérte a boncolást,
-az esetnek tudományos vagy oktatási jelentősége van,
-az elhunytat hamvasztani kívánják.

Az utolsó két pontnál el lehet tekinteni a boncolástól, ha a boncolás mellőzésének összes feltétele fennáll és az elhunyt még életében vagy a hozzátartozó a halált követően írásban kérte a boncolás mellőzését.
A kórbonctani vizsgálatot a halál helye szerinti illetékes kórház vagy klinika Patológiai Osztálya fogja elvégezni, lehetőleg már a halál bekövetkeztét követő első, de legkésőbb a halottvizsgálatot követő három munkanapon belül.

A korábban felsoroltak kivételével az elhunyt személy kórbonctani vizsgálatától el lehet tekinteni az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

-a halál természetes eredetű,
-a halál oka egyértelműen megállapítható,
-a kórbonctani vizsgálattól további lényeges megállapítás nem várható,
-a kezelőorvos és a patológus szakorvos a kórbonctani vizsgálatot nem tartja szükségesnek,
-az elhunyt még életében vagy hozzátartozója a halált követően kérte a kórbonctani vizsgálat mellőzését.

A kórbonctani vizsgálat mellőzéséről fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt személynél a fekvőbeteg-gyógyintézet (egyetemi klinika) orvos igazgatója, egyéb helyzetekben az egészségügyi hatóság dönt.

Az urnafülke, urnasír és az urnakripta feletti rendelkezési jog (használati idő) időtartama a Temetkezési Törvénynek megfelelően általában 10 év, de egyedi megállapodás esetén ettől eltérő (több) idejű érvényesség is elképzelhető. A használati idő lejárta után a sírhely újraváltható. Az evangélikus temetőkben az urnafülke használati ideje 10 év, az urnasíroké 25 év. Temetéskor az urnafülke használati idejét 10 évre, az urnasírok használati idejét 25 évre kell kiegészíteni.

Egy urnasírba legfeljebb 2 db urna helyezhető.

Egy urnakriptába legfeljebb 4 db urna helyezhető.

A koporsós sírhely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 25 év, amelyet mindig az utolsó koporsós temetéstől, vagy újra váltástól kell számítani. Koporsós rátemetés esetén a használati idő, a rátemetés idejétől számított 25 év (pótdíj fizetés). A használati időt az urna és az exhuma maradványok rátemetése nem hosszabbítja meg. A használati idő lejárta után a sírhely – eltekintve a Temetkezési törvényben biztosított jog alapján történő parcella lezárástól – újraváltható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartama – általában – 25 év.

A kripta (sírbolt) feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 60 év.  Az újraváltás ideje 60 év. Egyes temetőkben lehet 75 év.

Egyes koporsós sírhelyre legfeljebb 2 db urnát lehet behelyezni, ha abban koporsóban is temetkeztek. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 db urna helyezhető el. Az urnás temetések nem hosszabbítják meg a sírhely lejárati idejét.

Egyes koporsós szimpla sírhelybe legfeljebb két elhunyt temethető. A porladási időt (25 év) követően újabb koporsós temetésre nyílik lehetőség. A dupla sír kapacitása a szimpla sír kétszerese.

A temetkezési helyek újraváltási díjait köztemetők esetén az Önkormányzat Közgyűlése rendeletben határozza meg.

Az orvos által kiállított „Halottvizsgálati bizonyítvány”, az elhunyt személyi igazolványa, a családi állapotát igazoló okirat (ha házas: házassági anyakönyvi kivonat, ha özvegy: házastárs halotti anyakönyvi kivonata), valamint, ha rendelkezésre áll, az elhunyt születési anyakönyvi kivonata, érvényes útlevele, 2001 után kiállított vezetői engedély. Amennyiben ezek valamelyike nem áll rendelkezésre, Ügyfélszolgálati munkatársunk munkaidőben szívesen segít önnek.

A haláleset helye szerint illetékes Önkormányzat Anyakönyvi Hivatala állítja ki a Halotti anyakönyvi kivonatot. Társaságunk a temetés megrendelőjének megbízása alapján beszerzi az okiratot.

A megrendelő irodákban hétfőtől péntekig 8-16 óráig van lehetőség a szolgáltatások megrendelésére. Előzetes egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is, akár az ön lakásán is.

A megrendelt szolgáltatások díját a temetés napjáig a temetkezési irodában lehet kiegyenlíteni.

A temetés megrendelésekor igényelhető az egyedi értesítő elkészítése.

Jelenleg Békéscsabán nincs rá mód. Budapesten viszont négy temetőben működik jelenleg szóróparcella: Újköztemető, Fiumei úti Sírkert, Óbudai temető, Csömöri Sírkert.
Békéscsabához legközelebb Tótkomlóson van lehetőség szórásos temetésre, illetve élővízbe történő szórás megengedett, azonban bejelentéshez kötött.

Személyesen is rendezheti, átadhatja az illetékes kórház patológiáján, vagy igény szerint leadhatja a temetkezési irodánkban is, a temetés megrendelését követően. Ezt munkatársaink eljuttatják és az öltöztetés díját rendezik a patológián.

Igen, az urnában elhelyezett hamvakat a megrendelő a Szent István téri irodában veheti át.

Ebben az esetben nem célszerű koszorúkat elhelyezni, a hely adottságai miatt. Csokrok, szálas virágok elhelyezését javasoljuk.

A sírról a temetés után leggyakrabban a hozzátartozók szedik le a koszorúkat.

Lehetőség van a temetés megrendelésekor befizetni a koszorú levételét, mint szolgáltatást. Ilyen esetben egyeztetni kell az ügyintézővel a levétel időpontját, és azt, hogy a koszorú szalagokat a család kéri-e megtartani. Társaságunk szintén vállalja a hant rendbetételét is.

Az elhunytak elhamvasztása előtt a hozzátartozóknak lehetősége van elbúcsúzni, amennyiben ezt a szolgáltatást megrendelik. Megrendeléskor egyeztetni kell az időpontot.

Az azonosítás biztosítása érdekében a hamvasztásra előkészített elhunytak „hamvasztási szám”-ot kapnak, ami a krematóriumi nyilvántartás része. Ez a szám egy „azonosító fémhasáb” formájában az elhunyttal együtt kerül a hamvasztó kemencébe, és a hamvakkal együtt az urnába. A hamvakat tartalmazó belső urnára is rá van vésve az elhunyt nevével és a hamvasztás dátumával együtt. Egy kemencében egyszerre csak egy elhunyt hamvasztása történik.